OS4 DepotLogo by Alkaron 
(anonymous IP: 100.28.0.143,0) 
 HomeRecentStatsSearchMirrorsContactInfoDisclaimerConfigAdmin
 Menu

 Features
   Crashlogs
   Bug tracker
   Locale browser
 

 Categories

   o Audio (343)
   o Datatype (51)
   o Demo (203)
   o Development (600)
   o Document (22)
   o Driver (97)
   o Emulation (148)
   o Game (1005)
   o Graphics (499)
   o Library (116)
   o Network (233)
   o Office (66)
   o Utility (927)
   o Video (69)

Total files: 4379

Full index file
Recent index file

 Links

  Amigans.net
  OpenAmiga
  Aminet
  UtilityBase
  IntuitionBase
  AmigaBounty


Support the site


 Readme for:  Utility » Workbench » limpidclock_ell.lha

Limpidclock_greek

Description: Greek catalog file for LimpidClock
Download: limpidclock_ell.lha       (TIPS: Use the right click menu if your browser takes you back here all the time)
Size: 6kb
Version: 1.1
Date: 24 Sep 12
Author: Anthony Iliakis
Submitter: Anthony Iliakis
Homepage: http://att.amiga.gr
Requirements: LimpidClock 1.17
Category: utility/workbench
License: Other
Distribute: yes
Min OS Version: 4.0
FileID: 7408
 
Comments: 0
Snapshots: 0
Videos: 0
Downloads: 15  (Current version)
15  (Accumulated)

[Show comments] [Show snapshots] [Show videos] [Show content] [Show crashlogs] 
ENGLISH

Introduction:
This is the greek catalog file for LimpidClock. It requires the latest 1.17
version.

Installation:
Copy the Greek drawer into the Catalogs drawer of LimpidClock. If this drawer
doesn't exist, simply
create one.

Changes:
1.1 (25-Sep-2012)
   - Fixed bugs

1.0 (24-Sep-2012)
   - Initial release

Contact:
If you have any suggestions, or found any errors, please don't hesitate to
contact me through the
http://att.amiga.gr site.


ÅËËÇÍÉÊÁ

ÅéóáãùãÞ:
ÁõôÞ åßíáé ç åëëçíéêÞ ìåôÜöñáóç ôïõ ðñïãñÜììáôïò LimpidClock. ×ñåéÜæåôáé ôçí
ôåëåõôáßá 1.17 Ýêäïóç.

ÅãêáôÜóôáóç:
ÁíôéãñÜøôå ôïí êáôÜëïãï 'Greek' óôïí êáôÜëïãï 'Catalogs' ôïõ LimpidClock. Áí äåí
õðÜñ÷åé ï êáôÜëïãïò
áõôüò, áðëÜ äçìéïõñãÞóôå Ýíáí.

ÁëëáãÝò:
1.1 (25-Óåð-2012)
   - ÄéÜöïñåò äéïñèþóåéò

1.0 (24-Óåð-2012)
   - Áñ÷éêÞ êõêëïöïñßá

Åðéêïéíùíßá:
¶í Ý÷åôå äéÜöïñåò ðñïôÜóåéò, Þ âñåßôå ëÜèç, ìçí äéóôÜóåôå íá åðéêïéíùíÞóåôå ìáæß
ìïõ, ìÝóù ôçò éóôïóåëßäáò
http://att.amiga.gr.File Version Size Date OS Dls Readme
limpidclock.lha1.17286kb01 Nov 064.021¤ Limpidclock - transparent clock / calendar
limpidclock_fra.lha12kb01 Dec 054.021¤ Limpidclock_fr - French catalog for Limpidclock
Copyright (c) 2004-2024 by Björn Hagström All Rights Reserved
Amiga OS and its logos are registered trademarks of Hyperion Entertainment